Indikátory hodnotící zadluženost municipality

 

Podíl celkového dluhu na saldu běžného rozpočtu (CDSBR):

Ukazatel vyjadřuje, za kolik měsíců je obec schopna při dané úrovni salda běžného rozpočtu své dluhy splatit z tohoto salda. Hodnota ukazatele je vyjádřena v měsících. Ukazatel vypovídá o vlastní aktivitě a přístupu municipality k plánování svých závazků a jejich možnému splácení. I když municipalita nemůže ovlivnit podstatnou část svých běžných příjmů i běžných výdajů, musí brát jejich výši v úvahu při rozhodování o dalším zatížení municipalitního rozpočtu v případě zadlužení municipality, musí brát ohled na fakt, zda a v jakém časovém horizontu  je municipalita schopna splatit své dluhy.

 

Hodnotící škála:

CDSBR 36 – Municipalita je schopna splatit své závazky v poměrně krátké době. Zadlužení nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce jakékoliv ohrožení za předpokladu, že se municipalita nebude dále zadlužovat.

72 CDSBR > 36 – Municipalita je schopna splatit své závazky ve střednědobém horizontu. Zadlužení nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce zásadnější riziko, avšak se nedoporučuje další zadlužování a je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost vývoji běžných výdajů na chod obce.

CDSBR > 72  – Municipalita je schopna splatit své závazky pouze v dlouhém období. Z hlediska dlouhodobé finanční stability výše tohoto zadlužení představuje poměrně vysoké riziko. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky a pečlivě zvažovat výši plánovaných výdajů v dalších letech.

 

Výpočet:

CDSBR =  (Celkový dluh / (Běžné příjmy – Konsolidované běžné výdaje + Placené úroky) )*12

 

Podíl dluhové služby a dluhové kapacity (DSSBR):

Ukazatel vyjadřuje, jak je municipalita schopna hradit své závazky ze salda běžného rozpočtu. Ukazatel vypovídá o tom, zda a jak dokáže obec zajistit prostředky na úhradu pravidelných splátek svých úvěrů různého typu. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:

DSSBR 40 – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Zadlužení municipality a její dluhová služba nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce jakékoliv ohrožení.

80 ≥ DSSBR > 40 – Municipalita je schopna zajistit  platbu pravidelných splátek svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Vzhledem k výši splátek však může zadlužení municipality a její dluhová služba představovat pro dlouhodobou finanční stabilitu obce určité riziko za předpokladu neočekáváného poklesu běžných příjmů či nárůstu běžných výdajů.

DSSBR > 80  – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek svých závazků jen za cenu své minimální investiční aktivity. Z hlediska dlouhodobé finanční stability výše zadlužení municipality představuje poměrně vysoké riziko. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let se může municipalita dostat do problémů se splácením svých závazků (např. za předpokladu neočekávaného poklesu běžných příjmů)

Výpočet:

DSSBR = (Placené úroky + Splátky emitovaných dluhopisů + Případný kladný výsledek rozdílu splátek krátkodobých přijatých půjčených prostředků a krátkodobých přijatých půjčených prostředků + Případný kladný výsledek rozdílu splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) / (Běžné příjmy – konsolidované běžné výdaje + Placené úroky)

 

 

Podíl placených úroků a dluhové kapacity (PUSBR):

Ukazatel vyjadřuje, jak je municipalita schopna hradit úrokové náklady ze svého provozního salda. Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli DSSBR. Hodnota ukazatele vyjádřena v procentech.

 

Hodnotící škála:

PUSBR 4 – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek i úroků svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Zadlužení municipality a její dluhová služba nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce jakékoliv ohrožení.

8 ≥ PUSBR > 4 – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek i úroků svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Vzhledem k výši splátek však může zadlužení municipality a její dluhová služba představovat pro dlouhodobou finanční stabilitu obce určité riziko za předpokladu neočekáváného poklesu běžných příjmů či nárůstu běžných výdajů.

PUSBR > – Municipalita je schopna zajistit  platbu pravidelných splátek i úroků svých závazků jen za cenu své minimální investiční aktivity. Z hlediska dlouhodobé finanční stability výše zadlužení municipality představuje poměrně vysoké riziko. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let se může municipalita dostat do problémů se splácením svých závazků (např. za předpokladu neočekávaného poklesu běžných příjmů)

Výpočet:

PUSBR = Placené úroky / (Běžné příjmy – Konsolidované běžné výdaje + Placené úroky)

Podíl cizích zdrojů a celkových aktiv (CZCA):

Ukazatel vyjadřuje míru krytí závazků celkovým majetkem (celkovými aktivy). Jeden ze stěžejních ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR (hodnota by neměla v tomto monitoringu přesáhnout 25 %). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

 

Hodnotící škála:

10 CZCA 0 – Nízký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

25 CZCA 10 – Významný podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

CZCA > 25  – Vysoký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

 

Výpočet:

CZCA = Cizí zdroje / Celková aktiva (brutto)

nebo

CZCA = Cizí zdroje / (Stálá aktiva (brutto) + Oběžná aktiva (brutto) )

 

Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh  a celkových aktiv (CZCA1):

Ukazatel vyjadřuje míru krytí závazků, které v sobě nezahrnují dotační zálohy, celkovým majetkem (celkovými aktivy). Modifikace předcházejícího ukazatele, kdy cizí zdroje jsou očištěny o dotační zálohy, které mohou v rámci cizích zdrojů sehrávat významnou roli (pokud se jedná o dotace na velké investiční akce). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:

10 CZCA1 0 – Nízký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

25 CZCA1 10 – Významný podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

CZCA1 > 25  – Vysoký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

 

Výpočet:

CZCA1 = (Cizí zdroje – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery)  / Celková aktiva (brutto)

nebo

CZCA1 = (Cizí zdroje – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery) / (Stálá aktiva (brutto) + Oběžná aktiva(brutto))

 

Podíl celkového dluhu na cizích zdrojích (DCZ):

Ukazatel vyjadřuje, jakým procentem se na cizích zdrojích podílí celkové zadlužení obce. Jedná se doplňkovým indikátorem k ukazateli podílu cizích zdrojů a celkových aktiv (CZCA) a ukazateli podílu cizích zdrojů bez dotačních záloh  a celkových aktiv. Je součástí ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

 

Hodnotící škála:

V případě tohoto ukazatele platí, že čím je procento (podíl) celkového dluhu na cizích zdrojích nižší, tím je finanční situace municipality lepší.

 

Výpočet:

DCZ = Celkový dluh / Cizí zdroje

 

Dluhová služba celkem (DSC):

Ukazatel vyjadřuje míru krytí všech plateb představujících splátky dluhu (jistiny) a úroků konsolidovanými příjmy v daném roce. Je součástí ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR (hodnota by neměla v tomto monitoringu přesáhnout 30 %). Hodnota ukazatele vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:

DSC 20 – Nízký podíl dluhové služby na celkových konsolidovaných příjmech municipality. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

30 ≥ DSC > 20 - Významný podíl dluhové služby na celkových konsolidovaných příjmech municipality. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

DSC > 30  – Vysoký podíl dluhové služby na celkových konsolidovaných příjmech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence významnějších úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

 

Výpočet:

DSC = Dluhová služba / Celkové konsolidované příjmy

 

Podíl celkového dluhu na běžných příjmech (DBP):

Ukazatel vyjadřuje míru krytí celkového dluhu municipality jejími běžnými příjmy v daném roce. Je doplňkovým indikátorem k ukazateli dluhová služby celkem (DSC). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

 

Hodnotící škála:

DBP 25 – Nízký podíl celkového dluhu na běžných příjmech municipality. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

40 ≥ DBP > 25  - Významný podíl celkového dluhu na běžných příjmech municipality. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

DBP > 40  – Vysoký podíl celkového dluhu na běžných příjmech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence významnějších úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

 

Výpočet:

DBP = Celkový dluh / Běžné příjmy

nebo

DBP = Celkový dluh / (Daňové příjmy + Nedaňové příjmy + Přijaté neinvestiční transfery)