Indikátory hodnotící likviditu municipality

 

Celková (běžná) likvidita (CL):

Ukazatel vyjadřuje schopnost municipality dostát svým krátkodobým závazkům ze svých likvidních zdrojů. Je součástí ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR (hodnota by neměla v tomto monitoringu být nižší než 1). Hodnota ukazatele je vyjádřena v absolutních číslech

Hodnotící škála:

CL 1 – Velmi nízká celková likvidita obce. Nízká schopnost municipality dostát svým krátkodobým závazkům může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability.

5 ≥ CL > 1 Celkovou likviditu obce lze považovat za přiměřenou. Municipalita by neměla mít problém plnit své krátkodobé závazky za předpokladu, že nedojde k výraznému nárůstu krátkodobých závazků.  

CL > 5  – Municipalita je vysoce likvidní, neexistuje tudíž riziko v podobě neschopnosti dostát svým krátkodobým závazkům. Z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je riziko minimální.

 

Výpočet:

CL = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky

 

 

Okamžitá likvidita (OL):

Ukazatel vyjadřuje schopnost municipality hradit své krátkodobé závazky s využitím finančního majetku obce (především zůstatků na běžných účtech municipality). Je tedy ve svém pojetí přísnější než ukazatel celkové likvidity (CL). Hodnota ukazatele je vyjádřena v absolutních číslech.

Hodnotící škála:

OL 1 – Velmi nízká okamžitá likvidita obce. Nízká schopnost municipality dostát svým krátkodobým závazkům s využitím finančního majetku může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability.

1,75 ≥ OL > 1 - Okamžitou likviditu obce lze považovat za přiměřenou. Municipalita by neměla mít problém plnit své krátkodobé závazky za předpokladu, že nedojde k výraznému nárůstu krátkodobých závazků.  

OL > 1,75  – Municipalita je z hlediska okamžité likvidity vysoce likvidní, neexistuje tudíž riziko v podobě neschopnosti dostát svým krátkodobým závazkům. Z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je riziko minimální.

 

Výpočet:

OL = Krátkodobý finanční majetek / Krátkodobé závazky

 

Finanční zásoba (FZ):

Ukazatel vyjadřuje schopnost municipality pokrýt veškeré své závazky ze svého krátkodobého finančního majetku obce (především zůstatků na běžných účtech municipality) a dlouhodobých termínovaných vkladů. Hodnota ukazatele je vyjádřena v absolutních číslech.

Hodnotící škála:

FZ 0,05 – Velmi nízká finanční zásoba obce. Nízká schopnost municipality dostát svým krátkodobým a dlouhodobým závazkům s využitím krátkodobého finančního majetku může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability.

0,5 ≥ FZ > 0,05 – Finanční zásobu obce lze považovat za přiměřenou. Municipalita by neměla mít problém plnit své krátkodobé a dlouhodobé závazky za předpokladu, že nedojde k jejich výraznému nárůstu.  

FZ > 0,5  – Municipalita je z hlediska své schopnosti pokrýt celkové své závazky vysoce likvidní, neexistuje tudíž riziko v podobě neschopnosti dostát svým krátkodobým a dlouhodobým závazkům. Z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je riziko minimální.

 

Výpočet:

FZ = (Krátkodobý finanční majetek + Dlouhodobé termínované vklady) / (Krátkodobé závazky + Dlouhodobé závazky)