Indikátory hodnotící rozpočtové hospodaření

Rozpočtové saldo (RS):

Ukazatel hodnotí rovnováhu municipalitních financí. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. V případě že hodnota RS je větší než nula jedná se o přebytek rozpočtu, v případě nulové hodnoty RS hospodaří obec vyrovnaně a v případě záporné hodnoty RS vykazuje obec deficitní hospodaření. Deficit může být kryt úvěrem či uspořenými finančními prostředky minulých let.

 

Hodnotící škála:

RS 0 – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za vyhovující.

RS < 0 a výše deficitu je nižší než zůstatky na bankovních účtech municipality (krátkodobý finanční majetek) – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za uspokojivé, doporučena je větší ostražitost při sestavování rozpočtu a hospodaření v příštích letech.

RS < 0 a výše deficitu je vyšší než součet zůstatků na bankovních účtech a dlouhodobé termínované vklady municipality (krátkodobý finanční majetek + syntetický účet 068) – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za neuspokojivé. Nastalou situaci je nutné řešit úvěrem. Je nezbytné věnovat velkou pozornost přiměřenosti zadlužení obce.

 

Výpočet:

RS = (Celkové konsolidované příjmy – Celkové konsolidované výdaje) / Celkové konsolidované příjmy

nebo

RS = FINANCOVÁNÍ / Celkové konsolidované příjmy

 

Podíl salda běžného rozpočtu na běžných příjmech (SBR):

Ukazatel hodnotí základní předpoklad dlouhodobého úspěšného hospodaření obcí. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. V případě že hodnota SBR je větší než nula, jedná se o přebytek na běžném účtu. V případě nulové hodnoty SBR hospodaří obec na běžném účtu vyrovnaně a v případě záporné hodnoty SBR se jedná o hospodaření deficitní.

 

Hodnotící škála:

SBR 25 – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za vyhovující. Běžné výdaje v daném roce jsou kryty běžnými příjmy, a to s přiměřenou rezervou.

25> SBR 0  – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za uspokojivé, doporučena je větší ostražitost v příštích letech v oblasti případného dalšího růstu běžných výdajů (například v souvislosti se zajištěním budoucího provozu nových investičních akcí či úvěrování těchto investic).

SBR < 0 – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za neuspokojivé, je nutné situaci urychleně řešit hledáním úspor v oblasti běžných výdajů.

 

Výpočet:

SBR = (Běžné příjmy – Konsolidované běžné výdaje) / Běžné příjmy

nebo

SBR = (Daňové příjmy + Nedaňové příjmy + Přijaté neinvestiční transfery – Konsolidované běžné výdaje) / (Daňové příjmy + Nedaňové příjmy + Přijaté neinvestiční transfery)

 

 

Podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným výdajům (BUKBV):

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho je municipalita schopna financovat své běžné výdaje svými úsporami z minulých let (krátkodobým finančním majetkem a dlouhodobými terminovanými vklady). Hodnota ukazatele je vyjádřena v měsících.

Hodnotící škála:

BUKBV ≥ 4 měsíce – Municipalita je schopna za předpokladu vyrovnaného hospodaření sanovat i dlouhodobější výpadek příjmů do svého rozpočtu, aniž by musela činit restriktivní opatření v rámci svých běžných výdajů.

4 měsíce > BUKBV 1 měsíc  – Municipalita je schopna za předpokladu vyrovnaného hospodaření sanovat pouze krátkodobý výpadek příjmů do svého rozpočtu, aniž by musela činit restriktivní opatření v rámci svých běžných výdajů.

BUKBV < 1 měsíc – Municipalita není schopna za předpokladu vyrovnaného hospodaření sanovat jakýkoliv výpadek příjmů do svého rozpočtu, aniž by musela činit restriktivní opatření v rámci svých běžných výdajů.

 

Výpočet:

BUKBV = (Krátkodobý finanční majetek +  Dlouhodobé termínované vklady)  / Konsolidované běžné výdaje *12

 

 

Podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným příjmům (BUKBP):

Ukazatel vyjadřuje, jakou část běžných ročních příjmů je municipalita pokrýt svými úsporami (krátkodobým finančním majetkem a dlouhodobými termínovanými vklady). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

 

Hodnotící škála:

BUKBP ≥ 30 – Municipalita je sanovat i dlouhodobější výpadek příjmů do svého rozpočtu svými úsporami.

30 > BUKBV ≥ 8  – Municipalita je schopna sanovat pouze krátkodobý výpadek příjmů do svého rozpočtu svými úsporami.

BUKBV < 8 – Municipalita není schopna sanovat jakýkoliv výpadek  příjmů do svého rozpočtu svými úsporami.

 

Výpočet:

BUKBP = (Krátkodobý finanční majetek + Dlouhodobé termínované vklady) / Běžné příjmy

 

 

Celkové konsolidované výdaje na běžných příjmech (KVBP):

Ukazatel vypovídá o míře závislosti municipality na kapitálových příjmech a investičních transferech. Ukazatel může nabývat kladných hodnot, přičemž čím více přesáhne daný ukazatel hodnotu jedna, tím větší je míra závislosti municipality na poskytovaných investičních dotacích či kapitálových výnosech.

 

Hodnotící škála:

KVBP 1 – Municipalita není závislá na investičních transferech a kapitálových příjmech.

1,2 > KVBP ≥ 1  - Municipalita je mírně závislá na investičních transferech a kapitálových příjmech.

KVBP > 1,2 – Municipalita je výrazně závislá na investičních transferech a kapitálových příjmech. Pokud tato skutečnost není způsobena realizací významné investiční akce financované prostřednictvím investičních transferů, představuje tato skutečnost významné riziko pro dlouhodobé stabilní financování municipality (výpadek kapitálových příjmů, apod.)

 

Výpočet:

KVBP = Celkové konsolidované výdaje / Běžné příjmy

nebo

KVBP = Celkové konsolidované výdaje / (Daňové příjmy + Nedaňové příjmy + Přijaté neinvestiční transfery)

 

Přijaté transfery na kapitálových výdajích (TRKV):

Ukazatel vyjadřuje, jakou část kapitálových výdajů municipalita hradí prostřednictvím přijatých transferů. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech. Ukazatel může nabývat kladných hodnot, přičemž čím nižší je jeho hodnota, tím větší část kapitálových výdajů je schopna municipalita uhradit vlastními příjmy.

 

Hodnotící škála:

TRKV ≤ 40  – Municipalita je mírně závislá v případě realizovaných investic na přijatých transferech.

80 > KVBP ≥ 40  - Municipalita je středně závislá v případě realizovaných investic na přijatých transferech.

TRKV 80 – Municipalita je vysoce závislá v případě realizovaných investic na přijatých transferech.

 

Výpočet:

TRKV = Přijaté transfery / Kapitálové výdaje

 

 

Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech (VPCP):

Ukazatel vypovídá o finanční soběstačnosti obce a její nezávislosti na transferových příjmech. VPCP vyjadřuje, jakou část příjmů pokrývá municipalita vlastními příjmy. Ukazatel může nabývat kladných hodnot a je vyjádřen v procentech. Čím větší je hodnota tohoto indikátoru, tím je obec více finančně soběstačná.

 

Hodnotící škála:

VPCP ≥ 90  – Municipalita je vysoce nezávislá na transferových příjmech.

90 > VPCP ≥ 80  - Municipalita je mírně závislá na transferových příjmech.

VPCP < 80 – Municipalita je výrazně závislá na transferových příjmech. Za předpokladu, že obec nerealizuje přebytkové hospodaření či z transferů nerealizuje investiční akci, lze tuto skutečnost považovat z hlediska dlouhodobé finanční stability obce za rizikovou záležitost.

 

Výpočet:

VPCP = Vlastní příjmy / Celkové konsolidované příjmy

nebo

VPCP = (Daňové příjmy + Nedaňové příjmy + Kapitálové příjmy) / Celkové konsolidované příjmy