O projektu

Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí

Název projektu:  Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí

Evidenční číslo projektu: 02027/2017/FIN

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit ucelenou jednoduchou metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného softwaru umístěna například na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Uvedený software bude umožňovat představitelům obcí a měst, které se na projektu budou spolupodílet, zjistit prostřednictvím jednoznačně definovaných a interpretovatelných ukazatelů v jakém stavu se nachází daná municipalita z hlediska finančního zdraví. Hlavním přínosem projektu bude výrazné zlepšení informovanosti obcí a měst o jejich finančním zdraví a případných rizicích, které s dalším nezodpovědným hospodařením souvisí.

Tohoto cíle bude dosaženo pomocí následujících dílčích cílů:

Pro praxi veřejné správy:

  1. bude vytvořen soubor ukazatelů finančního zdraví, který bude otestován na vybraném vzorku obcí a následně bude vyhodnocen, prodiskutován s panelem expertů, budou stanovena kritéria hodnocení (ratingy), chybějící data budou doplněna primárním výzkumem,
  2. bude proveden sběr potřebných dat pro naplnění aplikace (zde se uvažuje spolupráce s Ministerstvem financí),
  3. bude vytvořena platforma (webová aplikace) pro propočet finančního zdraví obce,
  4. bude otestována databáze a sestaveny žebříčky zadaných obcí z databáze, v pilotní části pro vybrané obce MS kraje s možností dalšího rozšíření,
  5. bude formulován popis jednotlivých ukazatelů, včetně vysvětlení jejich významu, návaznost na základní zákonné požadavky ohledně rozpočtové kázně.

Ve vědeckovýzkumné rovině se uvažuje s následujícími dílčími cíli:

  1. provázání akademického výzkumu s praktickou aplikací v oblasti veřejných financí,
  2. návrh a otestování akademického modelu v praxi, jako řízeného experimentu s vyvozením závěrů pro výuku,
  3. publikování odborné statě k oboru Veřejná ekonomika a správa,
  4. inovace výuky v oboru Veřejná ekonomika a správa,
  5. aktivní podpora odborného a kvalifikačního růstu zapojených akademických pracovníků.

Doba řešení:  1. 5. 2017 – 31. 12. 2018

Partner projektu: Moravskoslezský kraj