Podíl dluhové služby a dluhové kapacity (DSSBR)

Ukazatel vyjadřuje, jak je municipalita schopna hradit své závazky ze salda běžného rozpočtu. Ukazatel vypovídá o tom, zda a jak dokáže obec zajistit prostředky na úhradu pravidelných splátek svých úvěrů různého typu. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:    

DSSBR 40 – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Zadlužení municipality a její dluhová služba nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce jakékoliv ohrožení.

80 ≥ DSSBR > 40 – Municipalita je schopna zajistit  platbu pravidelných splátek svých závazků ze svých běžných příjmů, přičemž je schopna část těchto příjmů využít i pro své investiční aktivity. Vzhledem k výši splátek však může zadlužení municipality a její dluhová služba představovat pro dlouhodobou finanční stabilitu obce určité riziko za předpokladu neočekáváného poklesu běžných příjmů či nárůstu běžných výdajů.

DSSBR > 80  – Municipalita je schopna zajistit platbu pravidelných splátek svých závazků jen za cenu své minimální investiční aktivity. Z hlediska dlouhodobé finanční stability výše zadlužení municipality představuje poměrně vysoké riziko. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let se může municipalita dostat do problémů se splácením svých závazků (např. za předpokladu neočekávaného poklesu běžných příjmů)

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl dluhové služby a dluhové kapacity (DSSBR)