Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh a celkových aktiv (CZCA1)

Ukazatel vyjadřuje míru krytí závazků, které v sobě nezahrnují dotační zálohy, celkovým majetkem (celkovými aktivy). Modifikace předcházejícího ukazatele, kdy cizí zdroje jsou očištěny o dotační zálohy, které mohou v rámci cizích zdrojů sehrávat významnou roli (pokud se jedná o dotace na velké investiční akce). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:    

10 CZCA1 0 – Nízký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

25 CZCA1 10 – Významný podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

CZCA1 > 25  – Vysoký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl cizích zdrojů a celkových aktiv (CZCA1)