Podíl celkového dluhu na saldu běžného rozpočtu (CDSBR)

Ukazatel vyjadřuje, za kolik měsíců je obec schopna při dané úrovni salda běžného rozpočtu své dluhy splatit z tohoto salda. Hodnota ukazatele je vyjádřena v měsících. Ukazatel vypovídá o vlastní aktivitě a přístupu municipality k plánování svých závazků a jejich možnému splácení. I když municipalita nemůže ovlivnit podstatnou část svých běžných příjmů i běžných výdajů, musí brát jejich výši v úvahu při rozhodování o dalším zatížení municipalitního rozpočtu v případě zadlužení municipality, musí brát ohled na fakt, zda a v jakém časovém horizontu  je municipalita schopna splatit své dluhy.

Hodnotící škála:    

CDSBR 36 – Municipalita je schopna splatit své závazky v poměrně krátké době. Zadlužení nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce jakékoliv ohrožení za předpokladu, že se municipalita nebude dále zadlužovat.

72 CDSBR > 36 – Municipalita je schopna splatit své závazky ve střednědobém horizontu. Zadlužení nepředstavuje pro dlouhodobou finanční stabilitu obce zásadnější riziko, avšak se nedoporučuje další zadlužování a je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost vývoji běžných výdajů na chod obce.

CDSBR > 72  – Municipalita je schopna splatit své závazky pouze v dlouhém období. Z hlediska dlouhodobé finanční stability výše tohoto zadlužení představuje poměrně vysoké riziko. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky a pečlivě zvažovat výši plánovaných výdajů v dalších letech.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl celkového dluhu na saldu běžného rozpočtu (CDSBR)