Rozpočtové saldo (RS)

Ukazatel hodnotí rovnováhu municipalitních financí. Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. V případě že hodnota RS je větší než nula jedná se o přebytek rozpočtu, v případě nulové hodnoty RS hospodaří obec vyrovnaně a v případě záporné hodnoty RS vykazuje obec deficitní hospodaření. Deficit může být kryt úvěrem či uspořenými finančními prostředky minulých let.

 

Hodnotící škála:    

RS 0 – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za vyhovující.

RS < 0 a výše deficitu je nižší než zůstatky na bankovních účtech municipality (krátkodobý finanční majetek) – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za uspokojivé, doporučena je větší ostražitost při sestavování rozpočtu a hospodaření v příštích letech.

RS < 0 a výše deficitu je vyšší než součet zůstatků na bankovních účtech a dlouhodobé termínované vklady municipality (krátkodobý finanční majetek + syntetický účet 068) – Rozpočtové hospodaření v daném roce lze považovat za neuspokojivé. Nastalou situaci je nutné řešit úvěrem. Je nezbytné věnovat velkou pozornost přiměřenosti zadlužení obce.

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Rozpočtové saldo (RS)