Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech (VPCP)

Ukazatel vypovídá o finanční soběstačnosti obce a její nezávislosti na transferových příjmech. VPCP vyjadřuje, jakou část příjmů pokrývá municipalita vlastními příjmy. Ukazatel může nabývat kladných hodnot a je vyjádřen v procentech. Čím větší je hodnota tohoto indikátoru, tím je obec více finančně soběstačná.

Hodnotící škála:    

VPCP ≥ 90  – Municipalita je vysoce nezávislá na transferových příjmech.

90 > VPCP ≥ 80  - Municipalita je mírně závislá na transferových příjmech.

VPCP < 80 – Municipalita je výrazně závislá na transferových příjmech. Za předpokladu, že obec nerealizuje přebytkové hospodaření či z transferů nerealizuje investiční akci, lze tuto skutečnost považovat z hlediska dlouhodobé finanční stability obce za rizikovou záležitost.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech (VPCP)