Okamžitá likvidita (OL)

Ukazatel vyjadřuje schopnost municipality hradit své krátkodobé závazky s využitím finančního majetku obce (především zůstatků na běžných účtech municipality). Je tedy ve svém pojetí přísnější než ukazatel celkové likvidity (CL). Hodnota ukazatele je vyjádřena v absolutních číslech.

 

Hodnotící škála:    

OL 1 – Velmi nízká okamžitá likvidita obce. Nízká schopnost municipality dostát svým krátkodobým závazkům s využitím finančního majetku může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability.

1,75 ≥ OL > 1 - Okamžitou likviditu obce lze považovat za přiměřenou. Municipalita by neměla mít problém plnit své krátkodobé závazky za předpokladu, že nedojde k výraznému nárůstu krátkodobých závazků.  

OL > 1,75  – Municipalita je z hlediska okamžité likvidity vysoce likvidní, neexistuje tudíž riziko v podobě neschopnosti dostát svým krátkodobým závazkům. Z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je riziko minimální.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Okamžitou likviditu (OL)