Finanční zásoba (FZ)

Ukazatel vyjadřuje schopnost municipality pokrýt veškeré své závazky ze svého krátkodobého finančního majetku obce (především zůstatků na běžných účtech municipality) a dlouhodobých termínovaných vkladů. Hodnota ukazatele je vyjádřena v absolutních číslech.

Hodnotící škála:    

FZ 0,05 – Velmi nízká finanční zásoba obce. Nízká schopnost municipality dostát svým krátkodobým a dlouhodobým závazkům s využitím krátkodobého finančního majetku může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability.

0,5 ≥ FZ > 0,05 – Finanční zásobu obce lze považovat za přiměřenou. Municipalita by neměla mít problém plnit své krátkodobé a dlouhodobé závazky za předpokladu, že nedojde k jejich výraznému nárůstu.  

FZ > 0,5  – Municipalita je z hlediska své schopnosti pokrýt celkové své závazky vysoce likvidní, neexistuje tudíž riziko v podobě neschopnosti dostát svým krátkodobým a dlouhodobým závazkům. Z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je riziko minimální.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Finanční zásobu (FZ)