Celková (běžná) likvidita (CL)

Ukazatel vyjadřuje schopnost municipality dostát svým krátkodobým závazkům ze svých likvidních zdrojů. Je součástí ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR (hodnota by neměla v tomto monitoringu být nižší než 1). Hodnota ukazatele je vyjádřena v absolutních číslech

Hodnotící škála:    

CL 1 – Velmi nízká celková likvidita obce. Nízká schopnost municipality dostát svým krátkodobým závazkům může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability.

5 ≥ CL > 1  Celkovou likviditu obce lze považovat za přiměřenou. Municipalita by neměla mít problém plnit své krátkodobé závazky za předpokladu, že nedojde k výraznému nárůstu krátkodobých závazků.  

CL > 5  – Municipalita je vysoce likvidní, neexistuje tudíž riziko v podobě neschopnosti dostát svým krátkodobým závazkům. Z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je riziko minimální.

 

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Celkovou (běžnou) likviditu (CL)