Podíl cizích zdrojů a celkových aktiv (CZCA)

Ukazatel vyjadřuje míru krytí závazků celkovým majetkem (celkovými aktivy). Jeden ze stěžejních ukazatelů zahrnutých v Monitoringu hospodaření obcí MF ČR (hodnota by neměla v tomto monitoringu přesáhnout 25 %). Hodnota ukazatele je vyjádřena v procentech.

Hodnotící škála:    

10 CZCA 0 – Nízký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Riziko z pohledu dlouhodobé i krátkodobé finanční stability je minimální.

25 CZCA 10 – Významný podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Obec by měla obezřetně přistupovat především ke zvyšování svého dalšího zadlužení.

CZCA > 25  – Vysoký podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce, který může představovat vysoké riziko z hlediska krátkodobé i dlouhodobé finanční stability. Za předpokladu neexistence úspor z minulých let by obec neměla využívat další krátkodobé ani dlouhodobé úvěrové finanční prostředky.

Vyberte si municipalitu pro kterou chcete zobrazit Podíl cizích zdrojů a celkových aktiv (CZCA)